Overheden

Deze pagina gaat over de overheden. Wat Bureau Schildwacht daar precies voor doet en wat we daarvoor betekend hebben. Het geeft u een indruk op welke manier ik u van dienst kan zijn en dat ik ervaring heb in het werken voor de overheid.

Bureau Schildwacht helpt gemeenten en waterschappen bij het maken van inrichting- en beheerplannen voor natuurvriendelijke oevers, recreatieterreinen, en overige groenprojecten. Wij maken visies voor buitengebieden en helpen u met ondersteunende rapporten voor het maken van uw beleid.  Een landschappelijke visie staat niet op zichzelf. Wij hebben zelf de kennis in huis om binnen de landschappelijke plannen de cultuurhistorische waarde van een plangebied te combineren met de huidige en toekomstige ecologische aspecten in het werkgebied.

Verrommeling in het landschap, hoe ga je als overheid hier mee om?

Om beleid in uw buitengebied te kunnen omschrijven of te monitoren, kan Bureau Schildwacht een inventarisatie van landschapselementen of van ecologische aspecten uitvoeren. De inventarisatiemethodiek wordt in overleg met u opgesteld. Daarnaast worden de resultaten vastgelegd in een rapportage maar ook aangeleverd in shapefiles zodat ze voor u digitaal beschikbaar zijn. In veel van dit soort projecten werken wij graag samen met andere (kleine) adviesbureaus of vrijwilligers die actief zijn in het onderzoeksgebied.

Inventarisatie van schurvelingen en zandwallen in opdracht van gemeente Goeree-Overflakkee.

Bij nieuwbouwprojecten binnen een gemeente wordt Bureau Schildwacht regelmatig gevraagd te helpen bij het onderzoeken van de plangebieden op ecologisch (flora en faunascan) en cultuurhistorische waarden. Als deze worden aangetroffen helpen wij om deze waarden goed in te passen. Daarnaast helpen wij met het uitwerken van compenserende maatregelen. Zo hebben wij in het kader van stadsuitbreiding in Leerdam het hele traject begeleid voor mitigerende maatregelen voor Heikikker, Rugstreeppad en Kleine modderkruiper. Bureau Schildwacht heeft in samenwerking met de gemeenten een compensatieplan opgesteld, een bestek gemaakt, de aanbesteding gedaan en de uitvoering begeleid (directievoering).

Na de planvorming en aanbesteding, wordt de uitvoering in het veld begeleid.

Er zijn overheden die te maken krijgen met een planvorming of een vergunningaanvraag, maar zelf de kennis niet in huis hebben om te beoordelen wat hiervan de impact is voor het landschap, de cultuurhistorie en de ecologie. Om de planvorming en/of de aanvraag dan goed en onafhankelijk te beoordelen wordt Bureau Schildwacht ingeschakeld.