Opstellen natuurplannen

Er veranderd veel ten aanzien van het agrarisch gebruik en regelgeving. Er zijn steeds meer agrarische ondernemers die binnen hun bedrijfsvoering meer ruimte bieden aan natuurbeheer. Dat kan door middel van akkerranden of door weidevogelbeheer. Maar ook het beheer van landschap en waterkwaliteit behoren tot natuurbeheer. Om het natuurbeheer op en rond een agrarisch bedrijf goed vorm te geven, gaan steeds meer agrariërs over tot het maken van een natuurbedrijfsplan.

Bloemrijke akkerranden, belangrijk voor insecten en de karakteristieke akkervogels.

Ik neem bij het opstellen van een bedrijfsnatuurplan eerst een interview af, bezoeken de percelen en onderzoeken daar de mogelijkheden en onmogelijkheden qua natuurwaarden. Dit in combinatie met bedrijfsvoering moet de basis zijn voor een natuurbedrijfsplan. Na de eerste gesprekken en veldwerk wordt het natuurbedrijfsplan opgesteld. Een natuurbedrijfsplan wordt in concept met de opdrachtgever besproken en daarna aangescherpt tot een eind rapportage.

Bij een natuurbedrijfsplan is het noodzakelijk om goed te communiceren met de opdrachtgever, het waterschap, gemeenten en andere belanghebbende partijen. Zeker bij een andere bedrijfsvoering van de agrarische sector, willen allerlei partijen weten welke gevolgen dat heeft voor hun organisatie. Moet het waterpeil wel of niet omhoog, wat gebeurd er met bemesting en wat zijn daarmee de gevolgen voor de waterkwaliteit, moeten er bruggen of dammen worden aangelegd, zo maar enkele voorbeeld en waar een waterschap over mee wil praten.

Aanleg van nieuwe sloten met natuurvriendelijke oevers om te zorgen voor een betere waterkwaliteit.

Moet er een landschapselement worden aangeplant, of juist worden verwijderd om de weidevogelstand te helpen? Dat heeft weer gevolgen voor het landschap en is van groot belang voor een gemeente. Provincie en natuurorganisaties willen graag weten welke doelstellingen de agrariër heeft en of deze haalbaar zijn.

Hoe onderhouden we landschapselementen?

Maar ook uw bank wil misschien weten wat er gaat gebeuren, heeft een natuurbedrijfsplan gevolgen voor de bedrijfsvoering en wat betekent dat financieel? Een natuurbeheerplan moet daarom worden opgesteld in een heldere taal die door alle partijen leesbaar is. Bureau Schildwacht  heeft van een groot aantal landschappelijke en ecologische onderdelen voldoende kennis in huis, maar deinst er niet voor terug om andere partijen in te schakelen die over bepaalde onderdelen meer kennis in huis hebben.