Gebiedscoördinator Soest

In de gemeente Soest ondersteun ik vanaf maart 2019 de gebiedscoördinator. De gebiedscoördinator houd zich vooral bezig met het uitvoeren van het Landschaps Ontwikkelings Plan (LOP). Mijn ondersteuning betreft het analyseren van een regeling voor agrarische ondernemers om andere gewassen dan mais te verbouwen op een enclave landbouwgebied binnen de bebouwde kom van Soest (de zuidelijke Engh). Ook evalueer ik het ecologisch maaibeheer voor bermen buiten de bebouwde kom en schrijf een een nieuw beheerplan. Daarop wordt niet alleen ingezet op bloemrijke bermen, maar ook op meer biodiversiteit. Het maaibeheer van de bermen is aanbesteed en de uitvoering is begeleid (directievoering).

Bermen ontwikkelen naar bloemrijke vegetatie is maatwerk.

Voor de Noordelijke Eng is een visie geschreven. De Noordelijke Eng is niet alleen landschappelijk waardevol, maar heeft ook een grote cultuurhistorische waarden. Maar ook ecologisch is het een belangrijk gebiedje omdat de Sleedoornpage er voor komt. Met de visie van de Noordelijke Eng vanuit Landschappelijke waarden in combinatie met de cultuurhistorische en ecologische waarden moest ook nog afgestemd worden met het recreatief medegebruik. Een leuke en zinvolle opdracht.

De noordelijke Eng

Diverse kleine aanleg en herstelprojecten zijn via de tekentafel bij aannemers terecht gekomen en in uitvoering genomen.

evaluatie van het poelenplan