Inrichting natuurgebieden Krimpenerwaard

In de Krimpenerwaard heeft Bureau Schildwacht het Zuid-Hollands Landschap (ZHL) geholpen om een aantal natuurgebieden in te richten. In alle gevallen heb ik een advies gegeven over de inrichting, een ontwerp getekend, een beeldbestek gemaakt, de aanbesteding verzorgt en de directievoering bij de uitvoering op ons genomen.  Facturen van de aannemers werden door mij gecontroleerd ten opzichte van de offertes waardoor de werkbelasting voor de medewerkers van het ZHL tot een minimum werd beperkt.

Nespolder, Bergambacht

Ten zuiden van het recreatiebosje De Kwakels nabij de provinciale weg N210 in de Krimpenerwaard ligt de Nespolder. In deze polder zijn in 2020 in opdracht van het Zuid-Hollands Landschap enkele werkzaamheden uitgevoerd om de waterkwaliteit en de omstandigheden voor moerasvorming te verbeteren. Daarvoor zijn enkele dammen aangelegd, sloten gegraven en is er een watermolen geplaatst. Bureau Schildwacht heeft de voorbereidingen verricht zoals het opstellen van het bestek, de aanbesteding en de begeleiding (directievoering) bij de uitvoering.

Graafkade-oost Berkenwoude

Tussen de Graafkade oost en de Achterwetering bij Berkenwoude zijn in opdracht van het Zuid-Hollands Landschap enkele maatregelen genomen om de weidevogelstand te verbeteren. Er zijn sloten verbreed en schottenstuwen aangelegd om de waterstand te verhogen. Ook zijn er enkele sloten gegraven en omgelegd. De oevers hebben een flauw talud gekregen waardoor er kruidenrijke vegetatie kan ontkiemen. De werkzaamheden in dit gebied moesten goed voorbereid worden omdat er een gasleiding door het gebied loopt. Het project is uitgevoerd door loonbedrijf Aantjes uit haastrecht en in 2015 opgeleverd.

Het graven van een nieuwe sloot.

Polder Nesse pilotproject

Ten oosten van Ouderkerk aan den IJssel ligt polder Nesse. Vooruitlopend aan de grote herinrichting van deze polder (2017) wilde het Zuid-Hollands Landschap in 2015 al een aantal maatregelen nemen.  Voor het beter kunnen beheren van het reservaat zijn er een aantal bruggen vernieuwd en een aantal dammen met en zonder duiker aangelegd. Maar er zijn ook maatregelen getroffen om de natuurwaarden in het gebied te verhogen. Een aantal natuurvriendelijke oevers zijn aangelegd, evenals een aantal plas-drasgreppels voor weidevogels. Langs de Middenwetering werd een diepe veenput gegraven om te zorgen dat grotere vissen in een strenge winter voldoende diep water kunnen vinden. Het project is uitgevoerd door Loonbedrijf Aantjes uit haastrecht en in 2015 afgerond.

Zorgen voor goede uitgangssituatie voor de kenmerkende veenweidevegetatie.

Purperreiger banket polder Beijersche

In polder Het Beijersche in Stolwijk is in opdracht van het Zuid-Hollands landschap natuurontwikkeling begeleid. Het project voorzag in het realiseren van een groot rietproject in de hoop dat daar in de toekomst purperreigers willen gaan broeden. Het rietperceel is meer dan 1 ha groot en bestaat uit een plas-dras aan twee kanten van twee afgedamde sloten. Het waterpeil in de plas-dras is te regelen met een zogenoemde schottenstuw. Om te voorkomen dat de ganzen het pas aangeplante riet opeten, is er rond het nieuwe riet gaas gespannen. Ook zijn er natuurvriendelijke oevers aangelegd, zijn sloten gebaggerd en zijn er zogenaamde radiatorsloten aangelegd die moeten zorgen voor een betere waterkwaliteit. Een ondiepe veenput is gegraven en in de oevers zijn waterplanten aangeplant die de veenput op den duur moeten laten verlanden. Het project is uitgevoerd door Van Rijn Service uit Reeuwijk  en in december 2017 opgeleverd.

Graven van een brede plas-dras voor het rietperceel

Veenweidepark Gouda

Ten zuiden van Gouda ligt het veenweidepark van het Zuid-Hollands Landschap. Eind 2018 worden hier diverse werkzaamheden verricht om het beheer en de beleefbaarheid te vergroten.