Inventarisatie landschapselementen

Voor verschillende organisaties heb ik landschapselementen geïnventariseerd. In alle gevallen werk ik dan samen met vrijwilligers of kleine adviesbureaus. In opdracht van de Groene Motor hebben wij  voor het project Meetnet Agrarisch Cultuurlandschap (MAC) in 2015 twee proefvlakken gemonitord. De eerste inventarisatie heeft plaats gevonden in 2011. Vanaf 2016 is de monitoring van de MAC door vrijwilligers uitgevoerd waarbij Bureau Schildwacht de begeleiding doet. In het MACproject werken wij samen met bureau Habitus.

In 2018 heeft Bureau Schildwacht voor de gemeente Goeree-Overflakkee een inventarisatie uitgevoerd van landschapselementen in het zandwallengebied in Ouddorp. Het doel van deze inventarisatie was het in kaart brengen van de verschillende landschapselementen, de afmetingen, naastliggend grondgebruik, de staat van onderhoud en eventueel verstoringen. Bij deze inventarisatie heb ik hulp gekregen van enkele zeer betrokken vrijwilligers. Voorafgaande aan de inventarisatie hebben wij de vrijwilligers een cursus aangeboden. Het resultaat van de inventarisatie is dat er ruim 1.200 zandwallen, schurvelingen, elzenmeten en poelen in Ouddorp in kaart zijn gebracht.