Wet Natuurbescherming en onderzoek en advies flora en fauna.

In 2017 is de Wet Natuurbescherming in gebruik genomen. De wet natuurbescherming vervangt de Boswet, de Flora en Faunawet en de Natuurbeschermingswet.

De Wet Natuurbescherming geld niet alleen voor werkzaamheden in het landelijk gebied, maar ook binnen de bebouwde kom. Denk daarbij aan het kappen van een boom of de sloop van een gebouw. En vraagt u bij de gemeente een vergunning aan, dan is onderzoek naar beschermde soorten veelal verplicht. Maar welke beschermde dieren of planten zijn er dan? Vaak kan een Quickscan u daarbij inzicht geven. U weet dan of u wel of geen maatregelen moet nemen of een ontheffing Wet Natuurbescherming moet aanvragen. In de meeste gevallen kan Bureau Schildwacht u daarbij helpen. Wij helpen u bij het het ecologisch onderzoek en de eventueel te nemen vervolgstappen.

Wij doen ook de ecologisch begeleiden van diverse loonbedrijven en agrariërs. Voor hun monitoren wij bepaalde bermen, percelen en watergangen. Ook adviseren wij hun bij de juiste keuzes van het beheer en de gewenste ecologische doelstellingen.

Voor onze onderzoeken maken wij gebruik van de beste hulpmiddelen uit het top segment.

Een nest van een zwarte kraai. wel of niet beschermd?
Een nest van een zwarte kraai. wel of niet beschermd?